Verve is een samenwerkingsverband van
6 verloskundigenpraktijken in de regio
Nieuwe Waterweg Noord

Sinds 2016 bestaat onze coöperatie met als doel het versterken van de eerstelijns geboortezorg in de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam-West.

Ons bestuur vertegenwoordigt meerdere verloskundigenpraktijken. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze verloskundigen goed vertegenwoordigen binnen het VSV, in gesprekken met zorgverzekeraars en andere ketenpartners. Daarnaast bundelen we onze krachten door specialistische verloskundige zorg te bieden. We werken daarin samen op de aandachtsgebieden buiten de basis verloskundige zorg, zoals prenatale screeningsechoscopie, versies en CTG.

We zijn continu in gesprek over de bereikbaarheid van zorg, de toegankelijkheid van de zorg en het kwalitatief optimaliseren van de integrale geboortezorg. We richten ons met name op substitutie van zorg (juiste zorg op de juiste plaats) en hebben een actieve rol in gesprekken richting alle ketenpartners over de capaciteitsproblemen.

Aangesloten Verloskundigenpraktijken:

Aleida praktijk voor verloskunde en echoscopie

Liv Verloskundigen

Verloskundigenpraktijk Amarant

Verloskundigenpraktijk Aan de Schie

Verloskundigenpraktijk De Luiermand

Verloskundig Centrum Schiedam

Projecten eerstelijnszorg:

CTG

Diabetes gravidarum

Echocentrum Verve

Versiekundigen

Verloskundigenpost
(Verloskundig Prenataal Triage Centrum)

Verloskundigenpost of Verloskundig Prenataal Triage Centrum (VPTC):

Met dit innovatieve concept willen wij onderzoeken of een verloskundigenpost (VPTC) een oplossing kan bieden voor de toenemende werkdruk in de ziekenhuizen, de personele krapte op de arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van de zorg wanneer ziekenhuizen centraliseren.
De verloskundigenpost of verloskundig prenataal triage centrum is uniek en de eerste in Nederland.  

In de verloskundigenpost worden zwangeren gezien die onder behandeling zijn van een verloskundige (laag-risico populatie). Wanneer haar eigen verloskundige signaleert dat er mogelijk een verhoogde kans is op problemen bij de moeder of de baby, kan zij de zwangere verwijzen voor extra onderzoeken naar de verloskundigenpost. Uit onderzoek weten we dat er relatief vaak uit de aanvullende onderzoeken geconcludeerd kan worden dat er geen problemen (te verwachten) zijn met moeder of kind. De zwangere zal dan terug verwezen naar haar eigen verloskundige.
Wanneer geconcludeerd wordt dat er een verhoogd risico is, of dat er problemen met moeder of kind aangetoond worden, dan zal de zwangere verwezen worden naar de gynaecoloog voor meer specialistische zorg. Urgente problemen bij moeder en kind worden door de eigen verloskundige volgens Triagewijzer verloskunde getrieerd en zullen direct verwezen worden naar de gynaecoloog zonder tussenkomst van de verloskundigenpost (zoals vóór de opening van de verloskundigenpost).  
De verloskundigenpost is in nauwe samenwerking ontstaan met de gynaecologen van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Alle protocollen en werkwijzen zijn nauwkeurig afgestemd en vastgelegd, ze zijn bedoeld om problemen bij moeder en kind direct te kunnen herkennen en het juiste beleid in te zetten. De locatie van de verloskundigenpost in het ziekenhuis en de registratie van patiëntgegevens in 1 systeem, maken het mogelijk dat de gynaecologen makkelijk mee kunnen kijken en voor overleg geconsulteerd kunnen worden. Daarmee werken we aan duurzame integrale zorgverlening.

Samenwerkingspartners:

DSW

Bureau Obelon

VSV Franciscus

VSV Reinier de Graaf

Stichting Geboorteketen

Kraamzorg de Bakermand

Franciscus Gasthuis en Vlietland

Reinier de Graaf Gasthuis

 

Project ZonMw (2020)

Regiobeeld ter onderbouwing van belang VPTC:

Coöperatie VeRVe wil met een Verloskundig Prenataal Triage Centrum (VPTC) een oplossing bieden voor het verdwijnen van de klinische geboortezorg in Schiedam en kwalitatief hoogwaardige zorg leveren die bereikbaar en betaalbaar is. Veel zwangere vrouwen met een mild verhoogd risico op complicaties worden nu naar de tweede lijn verwezen. Frequent blijkt bij nader onderzoek dat er geen verhoogd risico is. Deze verwijzingen vinden vanuit de verloskundige praktijk plaats. Het voorkomen van onnodige verwijzingen kan bijdragen aan een oplossing voor stijgende zorgkosten, de capaciteitsproblematiek in het ziekenhuis en de verlaging van de werkdruk. Meer zorg op maat in plaats van zorg op basis van een algemene groepsdefinitie kan leiden tot een betere afweging van het persoonlijk zorgpad. Een analyse van de populatie met o.a. demografische en sociaaleconomische kenmerken en verwachte en toekomstige zorgvraag geeft inzicht in de doelgroep.

Juiste zorg op juiste plaats:
Geplande startdatum VPTC
- Verloskundigenpost bekend!

In maart 2022 is binnen Verve het project CTG bij minder leven gestart, met goede eerste resultaten. Door concentratie van een bevallingslocatie in de regio per juli 2022, zijn er grote stappen gemaakt in substitutie van zorg en juiste zorg op de juiste plek. Door intensieve samenwerking tussen de gynaecologen van het Franciscus Gasthuis en Vlietland en de verloskundigen van Verve coöperatie, zijn er goede vordering gehaald in het project VPTC. De planning is om per april 2023 het VPTC te openen op de locatie Vlietland van het Franciscus Gasthuis en Vlietland, waarin diverse zorgstromen van gesubstitueerde prenatale zorg zullen gaan plaatsvinden.

Project ZonMw - 2020-2022

Juiste zorg op juiste plaats

In onze regio hebben we gewerkt aan het realiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plaats door het realiseren van een VPTC. Als eerste stap hebben we samen met de eerste- en de tweedelijn een projectplan en een businesscase opgesteld. Twee projecten als concrete uitwerking hiervan zijn gerealiseerd, het diabetesproject en een gezamenlijk eerstelijns echocentrum. Het CTG-project gaat naar alle waarschijnlijkheid starten per 1 januari 2022. Ook wordt er gewerkt aan de voorbereiding van thema’s die we in het kader van het VPTC in 2022 willen oppakken, o.a. de implementatie van de triagewijzer. Daarnaast werken we aan een stip op de horizon. Dit alles met als doel om voor de zwangere vrouwen en hun families in de regio kwalitatieve hoogwaardige zorg te houden die bereikbaar en betaalbaar is.